Klachtenregeling & coördinator

Reglement klachten
Wij willen uiteraard dat u met een goed gevoel uw kind achterlaat bij Kinderopvang ’t Herdertje.
Mochten wij niet voldoen aan uw verwachtingen, is het het beste als u dit bespreekt met de direct betrokkene.

Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de locatiemanager/klachtencoördinator.

Kinderopvang ’t Herdertje heeft in het kader van Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

De klachtencoördinator is te bereiken via mail; anouska@herdertje.nl. Voor de gegevens van de locatiemanager verwijzen wij u naar de pagina’s van de verschillende locaties op deze site.

Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Klachtenloket Kinderopvang
Mocht bovenstaande interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat de ouder/ verzorger de weg vrij om informatie, advies in te winnen en/of mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Geschillencommissie Kinderopvang
Wanneer ouders via de bemiddeling van de klachtencommissie van het Klachtenloket Kinderopvang er nog steeds niet uitkomen, ook niet via bemiddeling of mediation dan is er de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang om te komen tot een uitspraak. Met deze formele stap wordt de klacht een geschil genoemd.

Ouders kunnen direct contact opnemen met de Geschillencommissie als niet van hen kan worden verlangd dat zij de klacht bij de houder leggen, bijvoorbeeld bij intimidatie.

Adres:
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
(070) 310 53 10
www.degeschillencommissie.nl