Klachtenregeling & coördinator
Reglement klachten
Wij willen uiteraard dat u met een goed gevoel uw kind achterlaat bij Kinderopvang ’t Herdertje.
Mochten wij niet voldoen aan uw verwachtingen, is het het beste als u dit bespreekt met de direct betrokkene, pedagogisch medewerker of de locatiemanager. De klacht wordt dan meteen besproken en kan mogelijk al direct worden opgelost.  De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat klachten die bij hen gemeld zijn door ouders altijd gemeld worden bij de locatiemanager.

Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht indienen via deze link. Uw klacht komt dan terecht bij het kwaliteitsteam.

Klachtenloket Kinderopvang
Mocht bovenstaande interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat de ouder/ verzorger de weg vrij om informatie, advies in te winnen en/of mediation bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Geschillencommissie Kinderopvang
Wanneer ouders via de bemiddeling van de klachtencommissie van het Klachtenloket Kinderopvang er nog steeds niet uitkomen, ook niet via bemiddeling of mediation dan is er de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang om te komen tot een uitspraak. Met deze formele stap wordt de klacht een geschil genoemd.

Ouders kunnen direct contact opnemen met de Geschillencommissie als niet van hen kan worden verlangd dat zij de klacht bij de houder leggen, bijvoorbeeld bij intimidatie.

Adres:
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
(070) 310 53 10
www.degeschillencommissie.nl