De rol van de GGD
Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of een naschoolse opvang? Dan mag u verwachten dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt. En dat de opvang bijdraagt aan een goede ontwikkeling van uw kind. Kinderopvang in Nederland moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De GGD inspecteur kinderopvang controleert of het kinderdagverblijf/naschoolse opvang zich houden aan deze eisen.

Kwaliteitseisen voor kinderopvang
Kinderopvang moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen op het gebied van:

 • betrokkenheid en inspraak ouders;
 • deskundigheid personeel;
 • veiligheid en gezondheid;
 • accommodatie en inrichting;
 • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
 • pedagogisch beleid en praktijk;
 • het omgaan met klachten.

Wat kunt u verwachten van de GGD inspecteur?
De GGD inspecteur kinderopvang bezoekt jaarlijks de kinderdagverblijven/naschoolse opvangen om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen:

 • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
 • observaties; hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan;
 • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
 • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze van het kinderdagverblijf/naschoolse opvang;
 • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De inspecteur controleert daarnaast of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Wat is de rol van de gemeente?
De GGD inspecties worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het is de gemeente die – in overleg met de inspecteur – bepaalt of en zo ja welke sancties worden opgelegd aan een kinderdagverblijf/naschoolse opvang dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet.

Wanneer vindt inspectie plaats?
Een inspectie moet plaatsvinden voordat een nieuw kinderdagverblijf/naschoolse opvang van start gaat. Een bestaand verblijf wordt elk jaar bezocht door de GGD inspecteur. Daarnaast kan de GGD een extra inspectie uitvoeren, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van ouders.

Inspectierapport
De GGD inspecteur stelt na bezoek een inspectierapport op. Dit wordt zowel naar de organisatie als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien; het hoort ter inzage te liggen op de kinderdagverblijven/naschoolse opvangen. De oudercommissie kan het inspectierapport bespreken met de locatieverantwoordelijke. De rapporten van Kinderopvang ’t Herdertje vindt u terug op onze website bij de locaties.

Wat als er iets niet in orde is?
Voldoet een kinderdagverblijf/naschoolse opvang niet aan één of meerdere criteria, dan maakt de inspecteur afspraken met de organisatie voor verbeteringen. Tijdens een vervolgbezoek beoordeelt de inspecteur of de afspraken zijn nagekomen.

Afhankelijk van de ernst van de tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen. In ernstige gevallen kan een inspecteur zelf besluiten om de opvang per direct te sluiten.

Meer informatie?
De Wet Kinderopvang, de beleidsregels kwaliteit kinderopvang en de toetsingskaders zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl. Heeft u vragen over de GGD inspectie kinderopvang? Bezoekt u dan eens de website van de GGD.